Entitats de cooperació de Sant Boi

El Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat

El Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat és l’òrgan consultiu, assessor i de col·laboració amb el govern municipal de les persones, les entitats i les associacions en matèria de cooperació i solidaritat. Es tracta, doncs, d’un instrument de participació ciutadana a través dels qual es coordina l’acció en l’àmbit de la cooperació de l’Ajuntament i les entitats, i alhora s’aprofundeix en la democràcia gràcies a la participació ciutadana .

Poden ser membres del Consell les entitats i associacions inscrites en el Registre Municipal d’Entitats que tinguin entre les seves activitats la cooperació i la solidaritat internacional. Està constituït per la Presidència i els vocals amb representants dels partits polítics i d’aquestes entitats.

+ info: Reglament del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat (pdf)

+ info: Link entitats del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat

 

Entitats del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat

Amizade Junts amb Moçambic

ONGd constituïda per voluntaris que treballa amb la ciutat de Beira (Moçambic) amb l’0bjectiu de promoure iniciatives que generin localment responsabilitat individual i col3lectiva amb l’entorn i capacitat d’autogestió. Principalment, impulsen projectes destinats a joves per garantir l’accés a l’educació.

Associació d’Amistat San Miguelito-Sant Boi

Entitat local constituïda l’any 1998 en el marc de l’agermanament de Sant Boi de Llobregat amb San Miguelito (Nicaragua). Impulsen projectes destinats a la millora ambiental i a promoure el desenvolupament local, així com d’altres orientats a la sensibilització de la ciutadania.

Cooperacció

Cooperacció és una organització no governamental de cooperació internacional. Cooperacció participa en la construcció d’un model de desenvolupament humà sostenible on es respectin i desenvolupin els Drets Humans de totes les persones. Cooperacció està compromesa en un món marcat pels valors d’igualtat, justícia i democràcia on l’equitat de gènere i la participació ciutadana han de ser eixos i motors de canvi imprescindibles.

Creu Roja Sant Boi

Entitat de caire internacional que en el camp de la cooperació compta amb 4 àrees de treball: 1. Desenvolupament institucional: enfortiment de les Societats Nacionals del Moviment Internacional de Creu Roja i Mitja Lluna Roja; 2. Cooperació per al desenvolupament: projectes internacionals; 3. Educació per al desenvolupament i sensibilització: afavorir una millor percepció de la societat vers els problemes que afecten als països en desenvolupament i que estimulen la solidaritat i la cooperació activa amb els mateixos; 4. Acció humanitària i emergències: prevenir i alleujar el sofriment humà derivat de guerres, conflictes i desastres per donar resposta a les necessitats bàsiques i immediates de les persones afectades.

Desos Opció Solidària

Desos Opció solidària és una entitat sense ànim de lucre que es crea l’any 2001 arran de la cooperació amb el municipi agermanat de San Miguelito. Des de llavors, concentrea les seves accions a San Miguelito i a Bluefields (Nicaragua) amb l’objectiu de col·laborar a un desenvolupament equitatiu i harmònic mitjançant la realització de treeballs d’estudi i la gestió de projects adreçats a la dignificació i millora de les condicions de vida dels països del Sud.

Ensenyament Solidari

Entitat sense ànim de lucre que sorgeix amb l’objectiu de fomentar el contacte i l’intercanvi entre cultures diferents, des dels centres d’ensenyament i treballar conjuntament amb ensenyants d’altres realitats socials i culturals. Promou diversos projectes de cooperació en l’àmbit educatiu a San Miguelito (Nicaragua) i Marianao (Cuba), així com iniciatives de sensibilització dirigides al professorat i l’alumnat de Sant Boi.

Fundació Kassumay

Kassumay per a tothom és una organització no lucrativa que treballa per a la captació de fons solidaris per a la regió del Casamance, al Senegal. Des de l’any 2005, col·labora amb el CPAS Diembéring (Centre de Promotion Agricole et Social de Diembéring).

Fundació Pau i Solidaritat

La Fundació Pau i Solidaritat és un instrument de la CCOO de Catalunya per fer cooperació internacional i per sensibilitzar els treballadors i treballadores del nostre país, partint de la idea que no hi pot haver un desenvolupament socialment just sense Drets Humans Laborals.

Sindicalistes Solidaris

Fundació sense afany de lucre, creada per la UGT de Catalunya el 1988 amb el nom de Fundació Josep Comaposada, amb l’objectiu d’acompanyar processos de desenvolupament de sindicats del Sud. Promouen la participació activa i solidària dels treballadors i treballadores de la UGT de Catalunya en l’extensió plena dels drets humans, laborals i sindicals al Sud, en particular a Centreamèrica, Àrea Mediterrània i Regió Andina.

VOLS Voluntariat Solidari

VOLS és una associació sense ànim de lucre per a la cooperació i solidaritat amb els infants i joves dels països en vies de desenvolupament, que va néixer el 1991 com a fruit de la promoció del voluntariat en projectes concrets en països del sud. Té com a objectiu millorar les condicions de vida de les persones desfavorides des del camp de l’educació, principalment impulsant projectes de desenvolupament i promovent la participació d’activa dels joves.