COHERÈNCIA DE POLÍTIQUES PER AL DESENVOLUPAMENT +
Sant Boi ha dissenyat una bateria d’indicadors que permetrà evaluar els impactes de les polítiques públiques que s'impulsen des de l'ajuntament i treballar de manera transversal entre les diferents àrees tècniques

L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat s’ha dotat d’una bateria d’indicadors de coherència de polítiques que permeti disposar d’informació periòdica sobre les principals repercussions socials, econòmiques i ambientals que les polítiques públiques generen en els béns públics globals vinculats amb el desenvolupament sostenible i, en especial, en els països en desenvolupament, i alhora generar evidències que serveixin per dissenyar noves polítiques i millorar-ne les existents.

D’aquesta manera, s’ha volgut donar resposta al compromís del municipi amb el desenvolupament sostenible i els objectius i valors de la política de cooperació al desenvolupament expressats en el seu Pla director de cooperació al desenvolupament i en el seu Pla de govern, el qual té com a base el mandat de l’Agenda 2030.

El treball desenvolupat ha consistit en un procés participatiu que ha comptat amb veus diverses i s’ha materialitzat amb l’estudi de documentació, entrevistes i reunions de treball, que ha donat lloc als 51 indicadors que conformen aquesta bateria.

El projecte s’ha desenvolupat des de Unitat de Cooperació, Solidaritat, Pau, Mediació i Restauració Comunitària i la Unitat d’Assistència a la Planificació i l’Avaluació (UAPA) de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat,  amb el suport tècnic de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Diputació de Barcelona Polítical Watch.

Perquè aquest projecte?

La coherència entre les polítiques d’un mateix govern és, en termes generals, un tret associat a una bona gestió pública. Això es deu al fet que un conjunt de polítiques incoherents entre si és ineficaç, atès que dificulta la consecució dels objectius polítics plantejats, i ineficient, perquè no empra els recursos públics disponibles de forma òptima.

La coherència de polítiques, posada ja en el context dels objectius polítics de cooperació internacional i desenvolupament sostenible d’un govern, adquireix un valor afegit addicional. Els grans reptes col·lectius de la nostra societat actual –la lluita contra el canvi climàtic, l’equitat de gènere, la salut global o la desigualtat social, entre d’altres– es caracteritzen pel seu caràcter complex i multidimensional. És tal el grau d’interrelació entre les variables socials, econòmiques i ambientals d’aquests reptes i tan estreta la interdependència –econòmica, financera, política, social, de comunicacions, de seguretat…– entre països i territoris, que qualsevol resposta política que aspiri a ser vàlida per a aquests reptes col·lectius haurà de ser holística i transversal, a través d’una combinació d’instruments econòmics, socials, ambientals i de governança que es retroalimentin.

Per poder articular polítiques públiques que donin resposta a les problemàtiques complexes, multidimensionals i interconnectades que plantegen els compromisos globals del desenvolupament, la comunitat internacional ha trobat en el principi de coherència de polítiques l’eina més adequada.

Què és l'enfocament CPD+?

La irrupció el 2015 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible va canviar (ampliant i tornant més complexe) el concepte dels objectius de desenvolupament als quals els governs de tot el món s’han compromès. A la faceta social (lluita contra la pobresa) del concepte tradicional de desenvolupament, l’Agenda 2030 ha afegit les facetes polítiques, mediambientals i econòmiques; i a la perspectiva exclusivament exterior, li ha afegit la domèstica i local. Aquesta transformació en l’objectiu de desenvolupament respecte al qual s’han d’alinear les polítiques públiques ha exigit adaptar també el concepte de coherència i ha provocat l’aparició d’un nou concepte: la Coherència de Polítiques per al Desenvolupament Sostenible (CPDS).

La CPDS, en relació amb l’Agenda 2030, exigeix que les administracions públiques considerin sistemàticament en el disseny, implementació i avaluació de totes les seves polítiques els efectes que aquestes tenen en el benestar humà de les generacions presents en el propi territori (“aquí i ara”), en les generacions futures (“impactes més tard”) i en les persones que viuen en altres països (“impactes amb dimensió exterior o impactes transfronterers”), especialment en països en desenvolupament.

Però l’aparició de l’Agenda 2030 no ha afectat en res a la raó de ser i al paper i valor afegit específic de la CPD, que s’ocupa de totes les facetes de la ‘dimensió exterior’ d’aquesta Agenda que poden afectar les perspectives de desenvolupament sostenible dels països en desenvolupament. La missió de la CPD serà, posada en termes de l’Agenda 2030, vetllar perquè els països i territoris, en el seu procés de compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), no generin impactes negatius en les perspectives de desenvolupament sostenible dels països en desenvolupament. I perquè, en la mesura del possible, en avançar en el compliment dels ODS, es generin externalitats positives sobre aquests països i sobre els béns públics globals que els afecten.

La consecució de l’enfocament de CPDS és un repte d’una complexitat i ambició més gran que la implementació de l’enfocament tradicional de CPD, a causa del nombre i dimensió d’àmbits polítics afectats i a la quantitat de potencials interaccions i tensions que caldria gestionar.

Entre aquests dos conceptes (CPD i CPDS) ha sorgit, en el context del projecte que aquí es presenta, una tercera possibilitat anomenada CPD+. Sota aquest enfocament es posa el focus en la implementació del principi clàssic de CPD, però amb vista a generar en el sí de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat la reflexió i el debat polítics necessaris per mobilitzar la voluntat i el recolzament polític i social suficients per implementar, en un futur, el principi de la CPDS. Sota l’enfocament de CPD +, els actors de la cooperació al municipi assumeixen un rol de lideratge, exemple i inspiració en el sí de l’administració, contribuint als debats i accions per garantir una adaptació i implementació holística de l’Agenda 2030, que no deixi de banda les dimensions exterior i intergeneracional en els processos d’adopció dels ODS. Aquest enfocament busca aprofitar les dinàmiques, estructures i aprenentatges que es vagin generant en la implementació de la CPD per iniciar gradualment els canvis necessaris per aplicar el principi de coherència amb l’amplitud i ambició que exigeix la CPDS.

La bateria d'indicadors CPD+?

En el cas de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, s’ha decidit construir una bateria d’indicadors, dissenyada de manera que permeti mesurar els avenços o retrocessos en els compromisos específics adquirits en matèria de coherència de polítiques, però també els impactes que les principals polítiques públiques municipals tenen en els països en desenvolupament i en altres polítiques del propi Ajuntament. 

El procés es va iniciar el 2020, quan van començar les converses entre representants de la Unitat de Cooperació, Solidaritat, Pau, Mediació i Restauració Comunitària de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, de la Unitat d’Assistència en la Planificació i l’Avaluació (UAPA) de l’Ajuntament, de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Diputació de Barcelona i de Political Watch. Després d’un procés de coordinació i elaboració conjunta amb les àrees de Gabinet d’Alcaldia, Ciutat Sostenible i Saludable, Aliances, Innovació i Govern Intern, i Igualtat, Drets Socials i Ciutat Educadora, al desembre de 2021 s’ha arribat a elaboració dels 51 indicadors que es recullen en aquest document.

Amb la posada en marxa d’aquesta bateria d’indicadors de coherència de polítiques, l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat no només compleix amb una de les accions estratègiques del Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2017-2020, sinó que dona un decidit pas per, en els termes d’aquest mateix Pla, fer de la cooperació al desenvolupament un element catalitzador d’una política pública a Sant Boi de Llobregat que, en el seu conjunt, es dirigeixi a la transformació i la justícia global.

Desplaça cap amunt