Cooperació

L’Ajuntament de Sant Boi dóna suport directe a diversos projectes de cooperació (cooperació directa i delegada) i també col·labora amb els projectes de cooperació de les entitats de cooperació que tenen presència a la ciutat.

  • 1. Cooperació directa i delegada
  • 2. Cooperació indirecta
  • 3. Agermanaments i projectes de cooperació
  • 4. Treball en xarxa i adhesions
  • 5. Històric
    • 5.1. Balanç  2007-2011

    • 5.2. Programa Municipal Transversal de Cooperació i Solidaritat

 

1. Cooperació directa i delegada

L’Ajuntament fa una aposta clara per la cooperació directa . En aquesta l’Ajuntament juga un rol decisiu en la promoció i orientació de les accions, assumint la responsabilitat en les diverses fases del cicle del projecte o programa (identificació, elaboració i formulació, planificació, seguiment i avaluació dels resultats i de l’impacte).

Històricament la major part de la cooperació directa de l’Ajuntament es desenvolupava en el marc de l’agermanament amb San Miguelito. Amb l’aprovació del Pla director de Cooperació al Desenvolupament 2017-2020 s’incorporen d’altres prioritats i criteris, i pren importància la possibilitat d’articular-se amb clústers i xarxes temàtiques, crear espais de col·laboració amb d’altres municipis on l’espertsa de l’Ajuntament pugui aportar un valor afegit.

2. Cooperació Indirecta

L’Ajuntament dóna suport mitjançant la convocatòria anual de subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament impulsats per entitats del territori. La selecció dels projectes es realitza per concurrència competitiva a partir dels criteris establerts en les bases de la convocatòria, relatius a l’impacte d’aquests projectes en les poblacions del sud, la participació, la sostenibilitat i viabilitat de la iniciativa, la implantació de l’entitat a la ciutat, etc.

3. Agermanaments i projectes de cooperació

Històricament una de les principals vies de cooperació directa de l’Ajuntament de Sant Boi s’emmarcava en la relació d’agermanament amb San Miguelito (Nicaragua).

L’agermanament solidari permet establir contactes i lligams estables entre dos municipis. És un instrument de cooperació descentralitzada i un catalitzador de la sensibilitat del municipi envers els problemes que pateixen alguns pobles del Sud,en els quals una part important de la població no gaudeix de les condicions bàsiques per viure dignament.

3.1 Agermanament San Miguelito

Des de l’any 1994 Sant Boi de Llobregat està agermanat amb el municipi Nicaragüenc de San Miguelito al Departament de Río San Juan (Nicaragua). Amb la voluntat de coordinar els esforços de diferents actors amb San Miguelito, l’any 2008 es va aprovar el Pla d’acció de San Miguelito, elaborat després d’un procés participatiu i consensuat a San Miguelito i a Sant Boi, amb la intervenció de diversos actors (alcaldia, delegacions del govern, líders comunitaris, entitats, etc). El Pla identifica unes línies d’actuació estratègiques i unes accions amb l’objectiu de contribuir a un desenvolupament local, equitatiu i sostenible de la població agermanada. L’any 2012 es va realitzar un procés d’avaluació del Pla d’acció per tal d’analitzar-ne el compliment i eficàcia així com identificar possibles línies de treball a partir de l’any 2013. En el marc d’aquest procés es van identificar nombrosos lliçons apreses que van servir per avançar en aquest procés de col·laboració entre ambdós municipis.

A partir de llavors es va posar l’èmfasi en l’enfortiment institucional de l’alcaldia de San Miguelito, donant suport a la planificació estratègica en l’àmbit territorial i urbanístic, i per això es va donar suport en l’elaboració del Pla director d’aigua i sanejament i en l’elaboració del Document de bases del Pla urbanístic de San Miguelito.

3.2 Agermanament amb Marianao 

Des de l’any 1989 l’Ajuntament de Sant Boi està agermanat amb el municipi de Marianao a la província de Ciutat Havana, Cuba. En els anys de col·laboració entre ambdós municipis, el suport a l’educació i l’intercanvi d’experiències han tingut un pes fonamental. Entre aquestes iniciatives, destaca la creació de Círculos culturales a les escoles, l’enviament de material, l’arranjament de la cuina escolar de Ciclo I que serveix 8000 àpats diaris, les jornades d’intercanvi pedagògic entre docents d’ambdós municipis o el procés d’acompanyament i suport al teatre Sant Boi de Marianao, que garanteix una programació infantil a Mariana.  En aquesta col·laboració entitats santboianes com Ensenyament Solidari i el Casal d’Amistat Català-Cubà, han jugat un paper central.

A més, l’Ajuntament de manera directa, a través de l’Assemblea Municipal del Poder Popular,  va donar suport al Museu de Marianao i al Centre de dones de Pogolotti.

A partir del 2012, l’Ajuntament va deixar de col·laborar de manera directa amb el municipi i totes les actuacions que s’han realitzat fins a la data han estat a través d’Ensenyament Solidari, que en el marc del conveni anual que manté amb l’Ajuntament ha impulsat diverses actuacions en l’àmbit educatiu com són les jornades d’intercanvi pedagògic, el suport als Círculos de interés i l’enviament de material escolar.

Per últim, cal destacar la col·laboració amb el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) a través del reaprofitament de material mecànic que proporciona el dipòsit municipal de vehicles.

 

4. Col·laboració amb d’altres projectes

Puntualment, fora del marc dels agermanaments, es recolzen de forma directa altres projectes ja sigui per la seva qualitat o perquè es tracta d’experiències pilots.

 

5. Treball en xarxa i adhesions

L’Ajuntament de Sant Boi està adherit a diverses campanyes i iniciatives. El treball en xarxa representa un suport a la tasca municipal, i en l’àmbit de la cooperació municipal, un impuls per al desenvolupament de polítiques municipals i una estratègia de treball centrada en la suma d’esforços.

L’Ajuntament forma part de diverses xarxes:

 

5. Històric

5.1. Balanç 2007-2011

 
5.2. Programa Municipal Transversal de Cooperació i Solidaritat

L’avaluació realitzada durant l’any 2012, va posar de manifest la pertinència dels objectius i línies d’actuació que definien el Programa Municipal Transversal de Cooperació i la importància d’aquest com a instrument que va contribuir a consolidar una política municipal de cooperació, solidarita i pau.

Tornar adalt