COOPERACIÓ

La cooperació a Sant Boi de Llobregat té per missió contribuir a la construcció d’una societat global més justa, a través del reconeixement i la posada en pràctica del conjunt de drets individuals i col·lectius de totes les persones.

El suport a la justícia distributiva, mitjançant la construcció de sistemes econòmics sostenibles que redueixin les diferències entre les persones, així com a la justícia ambiental, lluitant contra la degradació de l’entorn i els seus efectes entre els més desafavorits, formen part d’aquesta missió per aconseguir la Justícia GlobalAixí s’estableix en el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2023-2030, que és el document marc que regeix la política de cooperació al municipi.

Missió

El Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2023-2030 es proposa contribuir a la construcció d’una societat global més justa, a través del reconeixement i la posada en pràctica del conjunt de drets individuals i col·lectius de totes les persones. Contribuir a erradicar les injustícies basades en la discriminació i la desigualtat de gèneres, per transformar el sistema que les reprodueix a tot el món i situar les dones al centre de les transicions per a la justícia global.

Visió

La cooperació haurà esdevingut una política pública identificada com a actiu central de la seva marca, reputació i relat de ciutat. Continuarà sent liderada per l’Ajuntament i coparticipada per tots els actors interessats presents a la ciutat, contribuint activament al desplegament de l’Agenda 2030, l’estratègia d’internacionalització i l’Agenda Urbana. Col· laborarà fluidament amb aquelles polítiques alineades amb l’impuls de la igualtat i la mobilització d’una ciutadania crítica i activa davant els reptes globals.

Per fer-ho, el pla s’articula en tres objectius estratègics cadascun dels quals es desplega en diversos objectius específics.

El primer dels objectius fa referència al desplegament i la consolidació dels drets humans al Sud Global, amb un enfocament feminista. D’aquí se’n deriva la lluita contra la violència de gènere i les discriminacions en tots els àmbits; l’empoderament econòmic de les dones i l’accés al treball digne;  l’accés al dret a la salut (en especial la salut mental i la reproductiva); i l’accés al dret a l’educació, especialment per a nenes i noies.

El segon objectiu s’articula en relació al Refugi, a la creació de vies segures i a la protecció de les persones defensores dels drets humans, en un context d’emergència climàtica. Aquest eix es tradueix en fer possible l’acollida de persones que necessitin protecció internacional i garantir-ne la seva autonomia i inclusió al dia a dia de la ciutat; en donar suport a la protecció i l’establiment de vies segures al Sud Global i promocionar el compliment dels drets humans i la pau als països d’origen; i en fer de l’acollida una eina per fomentar la pau i els drets humans a la ciutat.

El tercer objectiu es centra en implicar la ciutadania i tots els actors del municipi en la lluita per la justícia global i millorar-ne les capacitats. Aquest objectiu inclou el d’alinear les iniciatives d’educació per a la solidaritat a la ciutat amb les necessitats establertes pels centres educatius de Sant Boi, tot plantejant processos educatius transversals i de ciutat educadora; l’extensió i la transversalització de l’Educació per la Solidaritat  en el si de l’organització municipal (a partir del treball en xarxa i d’una lectura transformadora dels ODS i del principi de Coherència de Polítiques Públiques per al desenvolupament sostenible; el fet de mantenir el treball en xarxa i l’articulació territorial com a eina per a multiplicar l’impacte i la qualitat dels projectes; i el fet d’impulsar una estratègia comunicativa que esdevingui una eina de difusió d’activitats, de rendició de comptes, així com de transformació social.

L’actual PDCD continua apostant per l’educació com a puntal de l’estratègia de cooperació al municipi, reconeixent el valor afegit que representa la proximitat a la ciutadania i l’oportunitat que representa. Es recolza en el Pla municipal d’Educació i Formació per a la Solidaritat (PMEiFS) desenvolupat al final de l’anterior període i al qual dona continuïtat. Sant Boi ha aconseguit també desenvolupar una estratègia de refugi, capaç de donar resposta a un fenomen que impacta i preocupa la ciutadania, i amb unes perspectives poc favorables. Aquest Pla també integra una política d’acollida que, alhora, es basa en l’articulació de diferents polítiques públiques locals, entre elles l’educació per a la solidaritat i l’ajuda humanitària al Sud global, i que planteja una intervenció basada en els drets humans en la seva globalitat.

El nou Pla aposta també per avançar en una construcció de polítiques i estratègies basada en la mesura i la gestió dels seus impactes. Per això ha revisat els indicadors que permetran monitoritzar-ne la posada en marxa i fer-ne, al final, una avaluació més senzilla; també en connexió amb la resta de polítiques, maldant sempre per la coherència, i amb la nova Agenda Urbana, a través dels punts de connexió que aquesta obra, com ara el Pla d’internacionalització. Tot això en un període més ampli, pilotat anualment amb plans operatius, més seguiment i aprenentatges sobre les accions impulsades, i avaluat al seu equador.

El pla s’ha elaborat amb l’acompanyament de Nadir Cooperativa, i amb el suport de la Diputació de Barcelona.

L’Ajuntament de Sant Boi dóna suport directe a diversos projectes de cooperació (cooperació directa i delegada) i també col·labora amb els projectes de cooperació de les entitats de cooperació que tenen presència a la ciutat.

Avaluació i aprenentatges de l'anterior Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2017-2021

El present Pla director de Cooperació al Desenvolupament de Sant Boi de Llobregat (PDCD) dona continuïtat a l’anterior Pla que durant el període 2017-21 ha orientat el desplegament d’aquest política pública al municipi. La seva elaboració, en efecte, s’inspira fonamentalment en el procés d’avaluació d’un pla ambiciós i que responia a la voluntat d’aprofitar tot el potencial del que disposava la cooperació del municipi.

Partint d’aquest històric i dels documents marc de la cooperació del municipi elaborats fins al moment, la voluntat política i el suport de la societat civil i entitats locals van permetre plantejar una avaluació del Pla, que s’ha fet a càrrec de la cooperativa Nadir. Es tracta d’un procés d’avaluació externa i coparticipada amb diferents actors rellevants vinculats a l’àmbit de la política municipal de cooperació.

L’objectiu principal de dur a terme una avaluació com aquesta era el de reorientar l’estratègia de cooperació al municipi, adaptant-nos als canviant temps present. Així doncs, de l’abril al setembre de 2022 s’ha pogut fer un procés participatiu de revisió de la política pública, amb una extensa recollida de dades, tant qualitatives com quantitatives.

L’avaluació conclou que (PDC) amb aquest segon Pla Director i malgrat les dificultats la voluntat política i l’empenta de la societat civil local han permès avançar en la renovació i en el desplegament d’aquesta política al municipi, en la mesura de les seves possibilitats. Resum executiu de l’avaluació del Pla 2017-2021.

En el quadre següent es mostren de forma resumida les prioritats geogràfiques que han establert les entitats locals per dur a terme els seus projectes de cooperació durant el període de vigència de l’anterior Pla 2017-2021: 

Desplaça cap amunt