Cooperació

La cooperació a Sant Boi de Llobregat té per missió contribuir a la construcció d’una societat global més justa, a través del reconeixement i la posada en pràctica del conjunt de drets individuals i col·lectius de totes les persones.

El suport a la justícia distributiva, mitjançant la construcció de sistemes econòmics sostenibles que redueixin les diferències entre les persones, així com a la justícia ambiental, lluitant contra la degradació de l’entorn i els seus efectes entre els més desafavorits, formen part d’aquesta missió per aconseguir la Justícia Global. Així s’estableix en el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2017-2020, que és el document marc que regeix la política de cooperació al municipi.

L’Ajuntament de Sant Boi dóna suport directe a diversos projectes de cooperació (cooperació directa i delegada) i també col·labora amb els projectes de cooperació de les entitats de cooperació que tenen presència a la ciutat.  

  • 1. Cooperació directa i delegada
  • 2. Cooperació indirecta
  • 3. Agermanaments i projectes de cooperació
  • 4. Col·laboració amb d’altres projectes
  • 5. Treball en xarxa i adhesions
  • 6. Històric

1. Cooperació directa i delegada

L’Ajuntament fa una aposta clara per la cooperació directa . En aquesta l’Ajuntament juga un rol decisiu en la promoció i orientació de les accions, assumint la responsabilitat en les diverses fases del cicle del projecte o programa (identificació, elaboració i formulació, planificació, seguiment i avaluació dels resultats i de l’impacte).

Històricament la major part de la cooperació directa de l’Ajuntament es desenvolupava en el marc de l’agermanament amb San Miguelito. Amb l’aprovació del Pla director de Cooperació al Desenvolupament 2017-2020 s’incorporen d’altres prioritats i criteris, i pren importància la possibilitat d’articular-se amb clústers i xarxes temàtiques, crear espais de col·laboració amb d’altres municipis on l’espertsa de l’Ajuntament pugui aportar un valor afegit.

2. Cooperació Indirecta

L’Ajuntament dóna suport mitjançant la convocatòria anual de subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament impulsats per entitats del territori. La selecció dels projectes es realitza per concurrència competitiva a partir dels criteris establerts en les bases de la convocatòria, relatius a l’impacte d’aquests projectes en les poblacions del sud, la participació, la sostenibilitat i viabilitat de la iniciativa, la implantació de l’entitat a la ciutat, etc.

3. Agermanaments i projectes de cooperació

Històricament una de les principals vies de cooperació directa de l’Ajuntament de Sant Boi s’emmarcava en la relació d’agermanament amb San Miguelito (Nicaragua).

L’agermanament solidari permet establir contactes i lligams estables entre dos municipis. És un instrument de cooperació descentralitzada i un catalitzador de la sensibilitat del municipi envers els problemes que pateixen alguns pobles del Sud,en els quals una part important de la població no gaudeix de les condicions bàsiques per viure dignament.

3.1 Agermanament San Miguelito

3.2 Agermanament amb Marianao 

4. Col·laboració amb d’altres projectes

Puntualment, fora del marc dels agermanaments, es recolzen de forma directa altres projectes ja sigui per la seva qualitat o perquè es tracta d’experiències pilots.

5. Treball en xarxa i adhesions

L’Ajuntament forma part de diverses xarxes de treball des de les quals impulsa projectes de cooperació i fa incidència política sobre determinades temàtiques.

6. Històric

Fa vint anys que l’Ajuntament de Sant Boi va iniciar la seva aposta per les polítiques de cooperació amb la creació d’una Regidoria. 

6.1. Balanç 2007-2011