SB boig per la solidaritat

Sant Boi és una ciutat compromesa pel desenvolupament equitatiu i sostenible dels altres pobles. Mostra d’això, és la destinació de l’1% dels recursos propis a la cooperació i la solidaritat, a resultes d’una demanda ciutadana. A Sant Boi, es va aconseguir aquesta fita l’any 1998. Posteriorment, aquest percentatge s’ha superat i actualment l’Ajuntament destina l’1% dels recursos propis a la cooperació amb els pobles i països empobrits i a la sensibilització ciutadana.

Al llarg d’aquests anys, a més a més de consolidar-se els agermanaments amb els municipis de San Miguelito (Nicaragua) i Marianao (Cuba) i de donar suport a nombrosos projectes en països del Sud, s’han establert les línies estratègiques de la política de cooperació i sensibilització municipal, mitjançant diversos instruments de planificació estratègica. Entre ells cal destacar el Programa Municipal Transversal de Cooperació i Solidaritat (2007-2011); Pla d’acció per a un desenvolupament local, solidari i sostenible (2008-2011) i el Pla d’Educació i Formació per a la solidaritat (2009-2011), el termini d’execució dels quals finalitzava l’any 2011.

Durant el 2012, es va desenvolupar un ampli procés d’avaluació d’aquests instruments i de les actuacions realitzades fins llavors.  Els diferents processos van servir per analitzar l’impacte i l’eficàcia dels projectes, però també per identificar lliçons apreses i línies de continuïtat estratègiques per a la nova etapa.

Els aprenentatges extrets l’any 2012 van marcar les línies de treball fins el 2016, moment en el que s’ha decidit reflexionar novament des d’una visió estratègica sobre la política municipal de cooperació, amb el procés d’elaboració d’un nou Pla director de cooperació que serà aprovat a principis del 2017.

El Programa Municipal Transversal de Cooperació i Solidaritat és un instrument estratègic elaborat amb la voluntat de plantejar les actuacions de cooperació i solidaritat com a resultat i l’expressió d’una política global que interessa i implica el conjunt de departaments municipals, anant més enllà de les intervencions sectorials que s’havien realitzat fins el moment.

Objectius del Programa

  • Millorar la qualitat de la cooperació directa i delegada, revisar els agermanaments vigents i fomentar noves col·laboracions i la participació en xarxes.
  • Transversalitzar l’acció municipal cercant la coherència entre la política de cooperació i solidaritat i la resta de polítiques municipals així com entre els diferents departaments municipals.
  • Elaborar i implementar, conjuntament amb els agents locals, una estratègia de formació i sensibilització municipal i local centrada en l’obertura de la ciutadania al món, el comerç just i la cultura de la pau.
  • Canalitzar adequadament la solidaritat municipal i ciutadana davant de situacions d’emergència en els països empobrits tot informant de les causes d’aquests desastres.
  • Donar suport al teixit associatiu solidari.
  • Repensar i impulsar els espais de participació ciutadana en matèria de cooperació i solidaritat.
  • Crear els instruments necessaris que garanteixin el seguiment i l’avaluació del Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat.

+ info: web Ajuntament “Enllaç al Programa Municipal Transversal de Cooperació i Solidaritat” Programa Municipal Transversal de Cooperació i Solidaritat

L’avaluació realitzada durant l’any 2012, va posar de manifest la pertinència dels objectius i línies d’actuació que definien el Programa Municipal Transversal de Cooperació i la importància d’aquest com a instrument que va contribuir a consolidar una política municipal de cooperació, solidarita i pau.

1.2.-PLA DE GOVERN 2015-2019 [tornar a l’índex]

El Pla és el compromís polític i públic del mandat del consistori per al període 2015-2019 titulat Sant Boi: una ciutat amable, igualitària i emprenedora . El Plaés el principal instrument de planificació estratègica amb el que compta la nostra administració local, que integra el conjunt de polítiques il’acció de govern per als propers quatre anys.

La conservació dels valors de l’entorn natural, la millora i cura de l’espai públic i l’aprofundiment de la qualitat democràtica són objectius que també tindran un pes rellevant durant tot el mandat municipal 2015 –2019. L’actual pla es focalitza en l’escenari més estratègic de la planificaciódesplegant els nivells de Prioritats, Reptes i Mesures.
Tant les Prioritats com els Reptes són el resultat de l’exercici de debat i consens iniciat per l’Equip de Govern en la dinàmica de treball especifica efectuada en el mes de juliol de 2015 que visualitzava el canvi que es volia provocar durant el present mandat. Les Mesures son les línies d’actuació que despleguen tant les Prioritats com els Reptes consensuats, que concreten i expliciten la forma en que es treballarà per fer realitat el canvi projectat.

Específicament ens apel·la el repte Que Sant Boi sigui una ciutat més cohesionada, participativa i compromesa amb la justícia social i la solidaritat on es recullen les següents mesures

48. Promoure la cooperació, la solidaritat i els drets humans per construir un món més just.
50. Promoure la resolució pacífica de conflictes i l’educació en valors per millorar la convivència.
 

1.3.- PROJECTES DE COOPERACIÓ

[tornar a l’índex]

L’Ajuntament de Sant Boi dóna suport a diversos projectes de cooperació a països empobrits tant de manera directa, com a través de les entitats de cooperació que tenen presència a la ciutat

1.3.1.-Cooperació directa i delegada

[tornar a l’índex]

Entre les diverses modalitats de cooperació existent, l’Ajuntament es caracteritza pel predomini clar de la cooperació directa, que és el tipus de cooperació que abasta totes les accions de cooperació al desenvolupament i en pro de la solidaritat, en la qual l’Ajuntament juga un rol decisiu en la promoció i orientació de les accions, assumint la responsabilitat en les diverses fases del cicle del projecte o programa (identificació, elaboració i formulació, planificació, seguiment i avaluació dels resultats i de l’impacte). La major part de la cooperació directa de l’Ajuntament actualment es desenvolupa en el marc de l’agermanament amb San Miguelito.

1.3.2.- Agermanaments i projectes de cooperació

[tornar a l’índex]

Una de les principals vies de cooperació directa de l’Ajuntament de Sant Boi s’emmarca en la relació d’agermanament amb San Miguelito (Nicaragua), , si bé fa uns anys també era rellevant la cooperació directa amb Marianao.

L’agermanament solidari permet establir contactes i lligams estables entre dos municipis. És un instrument de cooperació descentralitzada i un catalitzador de la sensibilitat del municipi envers els problemes que pateixen alguns pobles del Sud,en els quals una part important de la població no gaudeix de les condicions bàsiques per viure dignament.

1.3.2.1 Agermanament San Miguelito

[tornar a l’índex]

Des de l’any 1994 Sant Boi de Llobregat està agermanat amb el municipi Nicaragüenc de San Miguelito al Departament de Río San Juan (Nicaragua). Amb la voluntat de coordinar els esforços de diferents actors amb San Miguelito, l’any 2008 es va aprovar el Pla d’acció de San Miguelito, elaborat després d’un procés participatiu i consensuat a San Miguelito i a Sant Boi, amb la intervenció de diversos actors (alcaldia, delegacions del govern, líders comunitaris, entitats, etc). El Pla identifica unes línies d’actuació estratègiques i unes accions amb l’objectiu de contribuir a un desenvolupament local, equitatiu i sostenible de la població agermanada. L’any 2012 es va realitzar un procés d’avaluació del Pla d’acció per tal d’analitzar-ne el compliment i eficàcia així com identificar possibles línies de treball a partir de l’any 2013. En el marc d’aquest procés es van identificar nombrosos lliçons apreses que van servir per avançar en aquest procés de col·laboració entre ambdós municipis.

A partir de llavors es va posar l’èmfasi en l’enfortiment institucional de l’alcaldia de San Miguelito, donant suport a la planificació estratègica en l’àmbit territorial i urbanístic, i per això es va donar suport en l’elaboració del Pla director d’aigua i sanejament i en l’elaboració del Document de bases del Pla urbanístic de San Miguelito.

1.3.2.2 Agermanament amb Marianao [tornar a l’índex]

Des de l’any 1989 l’Ajuntament de Sant Boi està agermanat amb el municipi de Marianao a la província de Ciutat Havana, Cuba. En els anys de col·laboració entre ambdós municipis, el suport a l’educació i l’intercanvi d’experiències han tingut un pes fonamental. Entre aquestes iniciatives, destaca la creació de Círculos culturales a les escoles, l’enviament de material, l’arranjament de la cuina escolar de Ciclo I que serveix 8000 àpats diaris, les jornades d’intercanvi pedagògic entre docents d’ambdós municipis o el procés d’acompanyament i suport al teatre Sant Boi de Marianao, que garanteix una programació infantil a Mariana.  En aquesta col·laboració entitats santboianes com Ensenyament Solidari i el Casal d’Amistat Català-Cubà, han jugat un paper central.

A més, l’Ajuntament de manera directa, a través de l’Assemblea Municipal del Poder Popular,  va donar suport al Museu de Marianao i al Centre de dones de Pogolotti.

A partir del 2012, l’Ajuntament va deixar de col·laborar de manera directa amb el municipi i totes les actuacions que s’han realitzat fins a la data han estat a través d’Ensenyament Solidari, que en el marc del conveni anual que manté amb l’Ajuntament ha impulsat diverses actuacions en l’àmbit educatiu com són les jornades d’intercanvi pedagògic, el suport als Círculos de interés i l’enviament de material escolar.

Per últim, cal destacar la col·laboració amb el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) a través del reaprofitament de material mecànic que proporciona el dipòsit municipal de vehicles.

1.3.2.3 Col·laboració amb d’altres projectes

Puntualment, fora del marc dels agermanaments, es recolzen de forma directa altres projectes ja sigui per la seva qualitat o perquè es tracta d’experiències pilots.

 

1.3.3.- Cooperació Indirecta

[tornar a l’índex]

L’Ajuntament dóna suport mitjançant la convocatòria anual de subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament impulsats per entitats del territori. La selecció dels projectes es realitza per concurrència competitiva a partir dels criteris establerts en les bases de la convocatòria, relatius a l’impacte d’aquests projectes en les poblacions del sud, la participació, la sostenibilitat i viabilitat de la iniciativa, la implantació de l’entitat a la ciutat, etc.

 

1.4.- PLA MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PER A LA SOLIDARITAT

[tornar a l’índex]

El Pla és l’instrument de l’Ajuntament per promoure l’educació i formació de la ciutadania en la solidaritat i, així, l’obertura de la societat santboiana al món. Mitjançant diverses estratègies i instruments, el Pla vol afavorir el pas de la sensibilització al compromís de la ciutadania i les institucions en construir un món més just. El Pla recull la voluntat de:

Operar conjuntament (cooperant) polítiques de promoció d’igualtat i justícia social entre els països del nord i del sud, pel dret a una vida digna a qualsevol indret del món. I que aquestes polítiques arribin al coneixement i participació de la més gran quantitat de veïns i veïnes.

Afavorir la solidaritat amb els més desfavorits i promoure la presa de consciència sobre els orígens de les desigualtats socials, de manera que la solidaritat esdevingui un valor als carrers, a les cases, a les escoles, a la feina, als llocs públics, etc.

Fomentar la cultura de pau ( des d’una concpeció molt més àmplia que l’absència de guerres)

El Pla estableix un eix temàtic anual que guiarà les accions i les activitats de sensibilització i d’educació per a la solidaritat.

  • 2009: Cultura de pau
  • 2010: Comerç just i consum responsable
  • 2011: Obertura de la ciutadania al món

L’any 2012 es va realitzar una avaluació mixta del Pla d’Educació i Formació per la Solidaritat on es va analitzar la pertinència d’aquest instrument així com la importància de donar-li continuïtat.

 

1.4.1 CALENDARI ANUAL D’ACTIVITATS

[tornar a l’índex]

1.4.2 Pla municipal d’educació i formació per a la solidaritat (pdf)

1.5.- CAMPANYES D’AJUT HUMANITARI I EMERGÈNCIA

[tornar a l’índex]

Aquest tipus de campanyes sorgeixen per donar resposta a una crisi generada per una catàstrofe natural que ha desembocat en una catàstrofe humana.

L’ajuda a les víctimes de desastres està orientada a pal·liar el sofriment, garantir la subsistència, protegir els drets fonamentals i defensar la dignitat de les persones al mateix temps que s’intenta frenar els processos de desestructuració socioeconòmica i preparar la comunitat per a la prevenció dels desastres, i afavorir els processos de reconstrucció postemergència.

Davant aquestes crisis l’Ajuntament canalitza els fons mitjançant el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.  La situació d’emergència, d’altra banda, esdevé un bon moment per informar a la població sobre la vinculació entre desastre natural i pobresa, ampliant l’explicació del fenomen a un procés social relacionat amb la situació de vulnerabilitat que pateixen moltes persones.

+info: Campanyes d’emergència amb aportació econòmica de l’Ajuntament de Sant Boi (relació de campanyes on ha col·laborat l’Ajuntament)

 

1.6.- CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

[tornar a l’índex]

La participació ciutadana és el dret de les persones, les entitats i les associacions a intervenir en els assumptes públics, així com en el procés de presa de decisions pel que fa a aquests assumptes.

El Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat és l’òrgan consultiu, assessor i de col·laboració amb el govern municipal de les persones, les entitats i les associacions en matèria de cooperació i solidaritat. Es tracta, doncs, d’un instrument de participació ciutadana a través dels qual es coordina l’acció en l’àmbit de la cooperació de l’Ajuntament i les entitats, i alhora s’aprofundeix en la democràcia gràcies a la participació ciutadana .

Poden ser membres del Consell les entitats i associacions inscrites en el Registre Municipal d’Entitats que tinguin entre les seves activitats la cooperació i la solidaritat internacional. Està constituït per la Presidència i els vocals amb representants dels partits polítics i d’aquestes entitats.

+ info: Reglament del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat (pdf)

+ info: Link entitats del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat

 

1.7.- TREBALL EN XARXA I ADHESIONS

[tornar a l’índex]

L’Ajuntament de Sant Boi està adherit a diverses campanyes i iniciatives. El treball en xarxa representa un suport a la tasca municipal, i en l’àmbit de la cooperació municipal, un impuls per al desenvolupament de polítiques municipals i una estratègia de treball centrada en la suma d’esforços.

L’Ajuntament forma part de diverses xarxes:

1.8.- BALANÇ DE COOPERACIÓ, SOLIDARITAT I PAU 2007-2011

[tornar a l’índex]

 1.9.- PLA MUNICIPAL D’ACOLLIDA A PERSONES REFUGIADES

Sant Boi és una ciutat d’acollida, històricament implicada en la defensa dels drets humans, la solidaritat i la pau i compromesa en la lluita contra les desigualtats. Des de fa anys, treballa per aquests objectius en coordinació amb entitats municipalistes i ONG especialitzades.
És en aquest context de treball conjunt i coordinat com Sant Boi enfoca la seva contribució activa per ajudar les persones refugiades a Europa arran de la guerra civil de Síria i altres conflictes internacional

El Ple municipal ha aprovat per unanimitat el Pla municipal d’acollida a persones refugiades, document estratègic on l’Ajuntament estableix els mecanismes per fer de Sant Boi una ciutat d’acollida.

Des d’una perspectiva integral, el procés d’acollida comprèn tres àmbits d’actuació: col·laboració en la tasca d’assistència a les persones refugiades en els països d’origen i trànsit, l’acollida a la ciutat de Sant Boi i l’educació per la solidaritat i la incidència política.

Pla Municipal Acollida Sant Boi

Folletó del Pla d’acollida

 

Pla d'acollida a les persones refugiades

El Ple municipal ha aprovat per unanimitat el Pla municipal d’acollida a persones refugiades, document estratègic on l’Ajuntament estableix els mecanismes per fer de Sant Boi una ciutat d’acollida.

Des d’una perspectiva integral, el procés d’acollida comprèn tres àmbits d’actuació: col·laboració en la tasca d’assistència a les persones refugiades en els països d’origen i trànsit, l’acollida a la ciutat de Sant Boi i l’educació per la solidaritat i la incidència política.

Pla Municipal Acollida Sant Boi

Fulletó del Pla d’acollida

Actuacions del Pla municipal d'acollida

Acollida

Per garantir l’acollida, el municipi obrirà 5 pisos per a 30 persones sol·licitants de protecció internacional i refugi amb; la col·laboració de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR).

Assistència humanitària

El Pla preveu donar suport a iniciatives que desenvolupen organitzacions no governamentals i organismes Internacionals en els països d’origen de les persones refugiades i els països de trànsit destinades a alleujar el sofriment de les persones afectades pel conflicte i/o en procés de desplaçament i a la cerca de protecció internacional, i protegir els seus drets. Part d’aquesta assistència es realitzarà donant suport a la campanya d’emergència iniciada pel FCCD.

Educació per la solidaritat i incidència política

El Pla preveu treballar amb diferents agents del territori per afavorir un relat públic sobre el dret d’asil on es donin a conèixer les causes que han originat aquests desplaçaments de població i la situació de les persones que cerquen refugi.

Trajectoria prèvia de l’Ajuntament

El Pla arrela en el compromís de l’Ajuntament de Sant Boi en la defensa dels drets humans i la pau i en una llarga trajectòria en l’àmbit de la cooperació, la solidaritat i la pau, així com en el procés d’acollida i integració de persones nouvingudes.

Accions de Sant Boi en defensa de les persones refugiades

Taula local per l'acollida

La Taula, organitzada en dues subcomissions, és l’instrument des del qual es realitzarà el seguiment del Pla.

– Subcomissió operativa: espai de treball i de coordinació entre serveis municipals i entitats que intervenen en el procés d’acollida a la ciutat.

– Subcomissió ciutadana: espai obert de participació ciutadana des del qual es volen coordinar i plantejar propostes i campanyes de mobilització social.

Com col·laborar

Més informació

Tornar adalt