DICTAMEN JURÍDIC SOBRE LA COMPETÈNCIA DELS MUNICIPIS EN MATÈRIA DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL EN EL MARC D’APLICACIÓ DE LA LRSAL

A partir de l’aprovació de la LRSAL (Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local) s’ha produït una situació de manca de claredat en l’aplicació en diversos àmbits que afecten diverses competències que actualment exerceixen molts ajuntaments, la qual cosa ha portat a interpretacions diverses. Una d’aquestes competències és la de cooperació al desenvolupament.

Amb l’objectiu d’aclarir l’aplicació de la LRSAL a la cooperació al desenvolupament des de l’àmbit municipal, la Comissió de Municipalisme del Fons Català de Cooperació va encarregar al Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local (CSITAL) un estudi-dictamen que pugui servir de guia a tots els ajuntaments i ens locals.

A les reunions de la Comissió de Municipalisme i de la Junta Executiva celebrades el dia 28 d’octubre de 2014 s’ha presentat el dictamen, les principals conclusions del qual són:

– Les activitats en matèria de cooperació al desenvolupament que realitzin els municipis, s’ha d’entendre que ho són com a competències pròpies, d’acord amb el que especifiquen la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional al desenvolupament, la Llei 2/2014, de 25 de març, de l’acció i del servei exterior de l’Estat i la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament.

– La possible coordinació de la prestació de serveis d’ajuntaments de menys de 20.000 habitants per part de les diputacions o consells Comarcals, no té cap tipus d’incidència pel que fa a l’activitat de cooperació al desenvolupament que realitzin els municipis.

Per aquest motiu, adjuntem el document del dictamen, per seguir defensant  la capacitat dels ajuntaments i els ens locals de poder desenvolupar polítiques de cooperació al desenvolupament.

Informe LRSAL-Cooperacio

Desplaça cap amunt