La Compra Pública Ètica, un repte de l’administració local

Des de la Unitat de Serveis Jurídics i la de Cooperació, Solidaritat i Pau hem organitzat, amb la col·laboració de SETEM, una segona sessió formativa sobre la Compra Pública Responsable, aquesta vegada destinada a tot l’equip de serveis jurídics de l’Ajuntament.

Des de l’any 2005, l’Ajuntament forma part de la Xarxa Catalana per la Compra Pública Ètica, l’objectiu de la qual és promoure la incorporació de criteris ètics en el consum de les administracions púbiques.  Es vol treballar per establir mecanismes que permetin que en les compres que es realitza des de l’administració es respecten els drets humans i els drets laborals. Aquest compromís va quedar recollit, també, amb el Codi Ètic de l’Ajuntament, aprovat l’any 2012. Es tracta d’estendre la promoció de la responsabilitat social en tota la cadena de subministraments. L’organització d’aquesta jornada respon als interessos manifestats pel propi equip  jurídic de l’Ajuntament de dotar-se de més eines per avançar en aquests temes.

La formació va generar un espai de reflexió sobre la compra pública, va servir per donar a conèixer el marc normatiu en el qual es fonamenta aquesta orientació alhora que va facilitar eines a l’equip tècnic per treballar tot aquest procés. Durant la jornada es va aprofundir en el marc normatiu europeu i de l’estat espanyol, com la Directiva 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell,  Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible i Reial Decret Legislatiu 3/2011, que afavoreixen la inclusió de criteris socials en els processos de licitació i compra pública. Igualment, es van presentar iniciatives pioneres a nivell europeu que serveixen com a referència per avançar en aquest camí.

La sensibilització i formació de l’equip tècnic és un primer pas per avançar cap a una administració més responsable.

 

Desplaça cap amunt