Participació de l’Alba Martínez, regidora de Cooperació, Solidaritat i Pau, a la jornada “La cooperació, una competència pròpia dels municipis”

L’Alba Martínez, regidora de Cooperació, Solidaritat i Pau de l’Ajuntament de Sant Boi, ha participat en la jornada “La cooperació, una competència pròpia dels municipis” que ha tingut lloc el divendres 14 de novembre a Barcelona i que ha organitzat el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. En aquesta jornada s’ha presentat un dictàmen amb les conclusions sobre la LRSAL, la nova Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.

A partir de l’aprovació de la LRSAL s’ha produït una situació de manca de claredat en l’aplicació en diversos àmbits, que afecten diverses competències que actualment exerceixen molts ajuntaments, la qual cosa ha portat a interpretacions diverses. Una d’aquestes competències és la de cooperació al desenvolupament.

Amb l’objectiu d’aclarir l’aplicació de la LRSAL a la cooperació al desenvolupament des de l’àmbit municipal, la Comissió de Municipalisme del Fons Català va encarregar al Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local (CSITAL) un dictamen que pugui servir de guia a tots els ajuntaments i ens locals, les principals conclusions del qual són:

– Les activitats en matèria de cooperació al desenvolupament que realitzin els municipis, s’ha d’entendre que ho són com a competències pròpies, d’acord amb el que especifiquen la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional al desenvolupament, la Llei 2/2014, de 25 de març, de l’acció i del servei exterior de l’Estat i la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament.

– La possible coordinació de la prestació de serveis d’ajuntaments de menys de 20.000 habitants per part de les diputacions o consells comarcals, no té cap tipus d’incidència pel que fa a l’activitat de cooperació al desenvolupament que realitzin els municipis.

Desplaça cap amunt