Integració i fronteres. Drets humans en qüestió.

En aquest moment de reflexió sobre la política municipal de refugi, aquests dos informes ens aporten molts elements d’anàlisi. Des d’una perspectiva europea, l’informe 40 del Centre Delàs Custodiar la fortalesa. El paper de FRONTEX en la militarització i securització dels fluxos migratoris en la Unió Europea, analitza com el concepte i la pràctica de Frontex, com a agència creada per gestionar les fronteres i els fluxos migratoris de la UE, ha contribuït a la securitització de la UE, des d’una concepció d’Europa com a fortalesa on les migracions són considerades una amenaça i un risc per a la seguretat de la UE. Aquestes pràctiques securitàries criminalitzen els moviments de migració i reforcen les dinàmiques de poder territorial en les quals l’origen d’una persona determina la seva llibertat de circulació. 


A aquestes polítiques, que ens allunyen dels drets humans i de l’acollida, s’hi sumen les mancances del propi sistema d’acollida.  Precisament, l’informe ¿Acoger sin integrar? El sistema de acogida y las condiciones de integración de personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional en España, subratlla les debilitats d’aquest sistema que desemboca en una integració social des de la precarietat fruit de la confluència de diferents factors, marcats especialment per la preparietat laboral, la inseguretat econòmica i l’inestabilitat residencial

Desplaça cap amunt