Sant Boi renova el compromís amb la cooperació amb el nou Pla Director 2023-2030

El PDC 2023-2030 es proposa contribuir a la construcció d’una societat global més justa i erradicar les injustícies basades en la discriminació i la desigualtat de gèneres.

Després de l’aprovació del Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2023-30 el passat mes de gener, i finalitzat el període d’exposició pública, en el qual no s’ha fet cap al· legació, el document ha quedat aprovat definitivament. El nou pla  permet actualitzar i consolidar l’enfocament del què hauria de ser la política pública de cooperació del municipi, basat en la igualtat de gènere i els drets humans. 

De les reflexions generades durant tot el procés d’avaluació de l’anterior Pla, una de les fites principals esdevé la de dissenyar polítiques flexibles, ja que en un moment canviant com l’actual, marcat per les creixents desigualtats, cal avaluar i repensar per tal d’enfortir la política de cooperació al municipi. En aquest context, els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 continuen essent la línia de base principal, camí que ens permet donar continuïtat a la trajectòria i compromís que tenim com a ciutat amb els drets humans, la cooperació, la solidaritat i la pau, per caminar cap a una major justícia global.

El procés de redacció s’ha desenvolupat al llarg del 2022, amb l’acompanyament de la Cooperativa Nadir, i amb el suport de la Diputació de Barcelona. Aquest nou document recull els aprenentatges i experiències de l’anterior Pla Director 2017-2020, del qual també s’ha realitzat un procés d’avaluació externa i coparticipada amb diferents actors rellevants vinculats a l’àmbit de la política municipal de cooperació.

L’objectiu principal de dur a terme una avaluació com aquesta era el de reorientar l’estratègia de cooperació al municipi, adaptant-nos als canviant temps present. Així doncs, de l’abril al setembre de 2022 s’ha pogut fer un procés participatiu de revisió de la política pública, amb una extensa recollida de dades, tant qualitatives com quantitatives.

L’avaluació conclou que (PDC) amb aquest segon Pla Director i malgrat les dificultats la voluntat política i l’empenta de la societat civil local han permès avançar en la renovació i en el desplegament d’aquesta política al municipi, en la mesura de les seves possibilitats.

En aquest sentit, el PDC ha esdevingut una eina útil i important per reorientar la seva estratègia, tot i restar alguns reptes encara pendents.

Així doncs, a partir d’ara la cooperació a Sant Boi inicia una nova etapa amb un instrument que ha de ser útil per afrontar dinàmiques locals i globals cada cop més complexes i generadores d’inestabilitat, on caldrà molta flexibilitat i intel·ligència col ·lectiva, però també principis i fonaments clars per continuar contribuint a la justícia global.

L’actual PDCD continua apostant per l’educació com a puntal de l’estratègia de cooperació al municipi, reconeixent el valor afegit que representa la proximitat a la ciutadania i l’oportunitat que representa. Es recolza en el Pla municipal d’Educació i Formació per a la Solidaritat (PMEiFS) desenvolupat al final de l’anterior període i al qual dona continuïtat. Sant Boi ha aconseguit també desenvolupar una estratègia de refugi, capaç de donar resposta a un fenomen que impacta i preocupa la ciutadania, i amb unes perspectives poc favorables. Aquest Pla també integra una política d’acollida que, alhora, es basa en l’articulació de diferents polítiques públiques locals, entre elles l’educació per a la solidaritat i l’ajuda humanitària al Sud global, i que planteja una intervenció basada en els drets humans en la seva globalitat.

Per últim, el nou Pla aposta també per avançar en una construcció de polítiques i estratègies basada en la mesura i la gestió dels seus impactes. Per això ha revisat els indicadors que permetran monitoritzar-ne la posada en marxa i fer-ne, al final, una avaluació més senzilla; també en connexió amb la resta de polítiques, maldant sempre per la coherència, i amb la nova Agenda Urbana, a través dels punts de connexió que aquesta obra, com ara el Pla d’internacionalització. Tot això en un període més ampli, pilotat anualment amb plans operatius, més seguiment i aprenentatges sobre les accions impulsades, i avaluat al seu equador.

Desplaça cap amunt